ศึกปีกหมุนประลองปัญญา สนามที่ 4

ผลการแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” สนามที่ ๔ ภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 สิงหาคม 2555

IMG 0351

๑. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่
๑. นายวิศรุต สินป่าแก้ว
๒. นายชิน เจริญสวัสดิ์
๓. นายเกียรติศักดิ์ กองป่า
๓. นายเลิศพงศ์ คำเหมือง (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จังหวัดน่าน
๑. นายประดิษฐ์ ภัคดีวงศ์
๒. นายวีรเทพ อัชฒาสัย
๓. นายธีรภัทร การินทร์
๔. นายสุกิจ สุวรรณ์ (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)

๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร
๑. นายศรรักษ์ คำป้อม
๒. นายพิทยุตย์ จันทร์ลอย
๓. นายกรไกร ภูมิไสว (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)

๔. รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ทีมที่ ๑ จังหวัดพะเยา
๑. นายสธน สมฤทธิ์
๑. นายวโรดม คานดะ
๒. นายสุริยัน ไทยโคกสี (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)

๕. รางวัลประเภทออกแบบสร้างสรรค์ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทีมที่ ๒ จังหวัดลำปาง
๑. นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะ
๒. นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา
๓. นายเกียรติศักดิ์ ไชยวรรณ
๔. นายพิภพ แซ่ตั้ง (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)