นักศึกษาดีเด่นของสาขาฟิสิกส์

IMG 0340

รางวัลประเภทออกแบบสร้างสรรค์ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทีมที่ ๒ จังหวัดลำปาง
๑. นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะ
๒. นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา
๓. นายเกียรติศักดิ์ ไชยวรรณ
๔. นายพิภพ แซ่ตั้ง (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม)
ที่มา http://www.oknation.net/blog/pisitmit/2012/08/27/entry-1