หมู่เรียน 531815401

 นางสาวญามารตน แปดนด
นางสาวญามารัตน์  แปดนัด

นางสาวดวงพร หมอชาง 
นางสาวดวงพร  หมอช้าง
นางสาวนำฝน ไชยแกวเม 
นางสาวน้ำฝน  ไชยแก้วเม
 นางสาวนตยา นนทะใจ
นางสาวนิตยา  นันทะใจ

 นางสาวนลนกา แกวปญญา
นางสาวนิลนิกา  แก้วปัญญา
นางสาวนลบล อนตะรตน
นางสาวนิลุบล  อินต๊ะรัตน์ 
 นางสาวเบญจมาศ อดตอม
นางสาวเบญจมาศ  อุดต่อม

 นางสาวพมพชนก ชาญสกล
นางสาวพิมพ์ชนก  ชาญสกุล
 นางสาวพมลพร เมองมล
นางสาวพิมลพร  เมืองมูล
 นางสาวแพรวรง ขนแปง
นางสาวแพรวรุ่ง  ขันแปง

 นางสาวราตร เครอทราย
นางสาวราตรี  เครือทราย
 นางสาววรรณนสา พทธมา
นางสาววรรณนิสา  พุทธิมา
 นางสาวสนษา จนทรด
นางสาวสุนิษา  จันทร์ดี

 นางสาวสนสา หลาพฒ
นางสาวสุนิสา  หล้าพุฒ
นางสาวสพรรณกา คนภ
นางสาวสุพรรณิกา  คนภู 
 นางสาวสรยรตน อยาเกง
นางสาวสุรีย์รัตน์  อย่าเก่ง

 นางสาวสวรรณณ ขจรจตร
นางสาวสุวรรณณี  ขจรจิตร์
 นางสาวอจฉรา อภยกาว
นางสาวอัจฉรา  อภัยกาวี
 นางสาวอญชล เจรญศลป
นางสาวอัญชลี  เจริญศิลป์

 นายเกยรตศกค ไชยวรรณ
นายเกียรติศักคิ์  ไชยวรรณ
 นายณรงคฤทธ อนทะ
นายณรงค์ฤทธิ์  อินทะ
 นายณฐกานต จนทรทพ
นายณัฐกานต์ จันทร์ทิพ
 นายนครนทร พงษศรลา
นายนครินทร์  พงษ์ศรีลา
 นายอภเชษฐ วงศษา
นายอภิเชษฐ์  วงศ์ษา

 

ประวัตินักศึกษา

1 53181540101  นายเกียรติศักดิ์ ไชยวรรณ ปกติ
2 53181540102  นางสาวชุติมา จันทร์แก้ววงค์ ลาออก 
3 53181540103  นางสาวญามารัตน์ แปดนัด ปกติ
4 53181540104  นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะ ปกติ
5 53181540105  นายณัฐกานต์ จันทร์ทิพย์ ปกติ
6 53181540106  นางสาวดวงพร หมอช้าง ปกติ
7 53181540107  นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา ปกติ
8 53181540108  นางสาวน้ำฝน ไชยแก้วเม ปกติ
9 53181540109  นางสาวนิตยา นันทะใจ ปกติ
10 53181540110  นางสาวนิลนิกา แก้วปัญญา ปกติ
11 53181540111  นางสาวเบญจมาศ อุดต่อม ปกติ
12 53181540112  นางสาวพิมพ์ชนก ชาญสกุล ปกติ
13 53181540113  นางสาวพิมลพร เมืองมูล ปกติ
14 53181540114  นางสาวแพรวรุ่ง ขันแปง ปกติ
15 53181540115  นายยุทธชัย เจริญโชคมหันต์ ย้ายโปรแกรม 
16 53181540116  นางสาวราตรี เครือทราย ไม่ลงทะเบียน 
17 53181540117  นางสาววรรณนิสา พุทธิมา ปกติ
18 53181540118  นายสงกรานต์ ชุ่มเมืองเย็น ปกติ
19 53181540119  นางสาวสุนิสา หล้าพุฒ ปกติ
20 53181540120  นางสาวสุพรรณิกา คนภู ปกติ
21 53181540121  นางสาวสุรีย์รัตน์ อย่าเก่ง ปกติ
22 53181540122  นางสาวสุวรรณา จริยา ไม่มาติดต่อ 
23 53181540123  นางสาวสุวรรณณี ขจรจิตร์ ปกติ
24 53181540124  นายอภิเชษฐ์ วงศ์ษา ปกติ
25 53181540125  นางสาวอัญชลี เจริญศิลป์ ปกติ
26 53181540126  นางสาวสุนิษา จันทร์ดี ปกติ
27 53181540127  นางสาวอัจฉรา อภัยกาวี ปกติ
28 53181540128  นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ปกติ