หมู่เรียน 541815401

54181540101 นายกรกช คำตน
54181540101
นายกรกช  คำตัน
54181540102 นางสาวกาญจนา มาเสรฐ
54181540102
นางสาวกาญจนา  มาเสริฐ
54181540103 นางสาวกลนธ ทนนฃย
54181540103
นางสาวกุลนิธี ทนันฃัย
54181540104 นางสาวจนทรทม คำจนทา
54181540104
นางสาวจันทร์ทุ่ม คำจันทา
54181540105 นางสาวเจณจรา เปยงกนธา
54181540105
นางสาวเจณจิรา เปียงกันธา
54181540106 นายฐตกร หลาวงศษา
54181540106
นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา
 54181540107 นายธนยา บวผน
54181540107
นายธันยา บัวผิน

 54181540108 นางสาวนรนทพย วนโย
54181540108
นางสาวนรินทิพย์ วันโย
 54181540109 นางสาวปฐมาวด ประสานสข
54181540109
นางสาวปฐมาวดี ประสานสุข
 54181540110 นายพลวชร คำมามล
54181540110
นายพลวัชร คำมามูล

54181540111 นางสาวพชญา คำเขยว
54181540111
นางสาวพิชญา คำเขียว 
54181540112 นางสาวภรณนการ แกวคำนอย
54181540112
นางสาวภรณ์นิการ์ แก้วคำน้อย 
 54181540113 นางสาวลดดา แซเฒา
54181540113
นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า

54181540114 นายลขต คดตาโย
54181540114
นายลิขิต คิดตาโย 
54181540117 นางสาววมลรตน ปงวงศษา
54181540117
นางสาววิมลรัตน์ ปิงวงศ์ษา 
 54181540118 นายศราวธ แกวมา
54181540118
นายศราวุธ แก้วมา

54181540119 นางสาวสพตรา ชยธรธรรม
54181540119
นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม 
54181540120 นางสาวแสงสณ ยงสนสวฒน
54181540120
นางสาวแสงสุณี ยิ่งสินสุวัฒน์ 
 54181540121 นางสาวอฉรย ทรายทา
54181540121
นางสาวอัฉรีย์ ทรายทา
 54181540122 นางสาวเอมพกา ใจคำ
54181540122
นางสาวเอมพิกา ใจคำ
 

 

ประวัตินักศึกษา

1 54181540101  นายกรกช คำตัน ปกติ
2 54181540102  นางสาวกาญจนา มาเสริฐ ปกติ
3 54181540103  นางสาวกุลนิธี ทนันชัย ปกติ
4 54181540104  นางสาวจันทร์ทุ่ม คำจันทา ปกติ
5 54181540105  นางสาวเจณจิรา เปียงกันธา ปกติ
6 54181540106  นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา ปกติ
7 54181540107  นายธันยา บัวผิน ปกติ
8 54181540108  นางสาวนรินทิพย์ วันโย ปกติ
9 54181540109  นางสาวปฐมาวดี ประสานสุข ปกติ
10 54181540110  นายพลวัชร คำมามูล ปกติ
11 54181540111  นางสาวพิชญา คำเขียว ปกติ
12 54181540112  นางสาวภรณ์นิการ์ แก้วคำน้อย ปกติ
13 54181540113  นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า ปกติ
14 54181540114  นายลิขิต คิดตาโย ปกติ
15 54181540115  นางสาววราพร สมเติง ไม่ลงทะเบียน 
16 54181540116  นายวินัย ซาวหล้า ปกติ
17 54181540117  นางสาววิมลรัตน์ ปิงวงศ์ษา ปกติ
18 54181540118  นายศราวุธ แก้วมา ปกติ
19 54181540119  นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม ปกติ
20 54181540120  นางสาวแสงสุณี ยิ่งสินสุวัฒน์ ปกติ
21 54181540121  นางสาวอัฉรีย์ ทรายทา ปกติ
22 54181540122  นางสาวเอมพิกา ใจคำ ปกติ