หมู่เรียน 541815402

54181540202 นางสาวขวญฤด จนทะวงศ
54181540202
นางสาวขวัญฤดี จันทะวงศ์

54181540203 นางสาวจฑาทพย เปงมณ
54181540203
นางสาวจุฑาทิพย์ เป็งมณี
54181540204 นายฉตรณรงค วงคสยะ
54181540204
นายฉัตรณรงค์ วงค์สุยะ
 54181540205 นายธนกร คดตาโย
54181540205
นายธนกร คิดตาโย
 54181540207 นางสาวนาตยา กาว
54181540207
นางสาวนาตยา กาวี
54181540209 นางสาวพชรวลย กาว
54181540209
นางสาวพัชรวลัย กาวี 
 54181540210 นายพสนต สตนกาศ
54181540210
นายพิสันต์ สุตินกาศ

 54181540211 นางสาวไพลน อาชาบญญาวศษฏ
54181540211
นางสาวไพลิน อาชาบุญญาวิศิษฏ์
54181540212 นางสาวราวด คะวะนา
54181540212
นางสาวราวดี คะวะนา 
 54181540213 นางสาวลำดวน แซยาง
54181540213
นางสาวลำดวน แซ่ย่าง

54181540214 นางสาววนเพญ มลอาร
54181540214
นางสาววันเพ็ญ มลอาร์ 
 54181540215 นายวชณ จอมใจ
54181540215
นายวิชณุ จอมใจ
 54181540216 นายวระชย เรงไม
54181540216
นายวีระชัย เริงไม

54181540217 นางสาวศารณ ใจกนเงน
54181540217
นางสาวศาริณี ใจกันเงิน 
54181540218 นางสาวสวนย กลวาไชย
54181540218
นางสาวสุวนีย์ กุลวาไชย 
 54181540219 นางสาวอธษฏา อตสม
54181540219
นางสาวอธิษฏา อุตสม
 54181540221 นางสาวอสรญา จำปาชย
54181540221
นางสาวอิสริญา จำปาชัย
 

 

ประวัตินักศึกษา

1 54181540201  นางสาวกุลธิดา ปวงน้อย ลาออก 
2 54181540202  นางสาวขวัญฤดี จันทะวงศ์ ปกติ
3 54181540203  นางสาวจุฑาทิพย์ เป็งมณี ปกติ
4 54181540204  นายฉัตรณรงค์ วงค์สุยะ ปกติ
5 54181540205  นายธนกร คิดตาโย ปกติ
6 54181540206  นางสาวธีราพร สิงห์คะราช ไม่ลงทะเบียน 
7 54181540207  นางสาวนาตยา กาวี ปกติ
8 54181540208  นายพชร อ้ายเปี้ย ปกติ
9 54181540209  นางสาวพัชรวลัย กาวี ปกติ
10 54181540210  นายพิสันต์ สุตินกาศ ปกติ
11 54181540211  นางสาวไพลิน อาชาบุญญาวิศิษฏ์ ปกติ
12 54181540212  นางสาวราวดี คะวะนา ปกติ
13 54181540213  นางสาวลำดวน แซ่ย่าง ปกติ
14 54181540214  นางสาววันเพ็ญ มลอาร์ ปกติ
15 54181540215  นายวิชณุ จอมใจ ปกติ
16 54181540216  นายวีระชัย เริงไม ปกติ
17 54181540217  นางสาวศาริณี ใจกันเงิน ปกติ
18 54181540218  นางสาวสุวนีย์ กุลวาไชย ปกติ
19 54181540219  นางสาวอธิษฏา อุตสม ปกติ
20 54181540220  นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ ปกติ
21 54181540221  นางสาวอิสริญา จำปาชัย ปกติ
22 54181540222  นายคำรณ อาจวิชัย ปกติ