หมู่เรียน 551815901

55181590101 น.ส.จรชยา จนทรอนตา
55181590101
น.ส.จิรัชยา จันทร์อินตา
55181590102 นายชน เสนสวรรณกล
55181590102
นายชิน เสนสุวรรณกุล
55181590104 น.ส.ณฐฐาพร หมอกใหม
55181590104
น.ส.ณัฐฐาพร  หมอกใหม่
 55181590106 น.ส.ทพยสดา มะโนวง
55181590106
น.ส.ทิพย์สุดา มะโนวัง

55181590107 น.ส.ทพวลย ศรปคำ
55181590107
น.ส.ทิพวัลย์ ศรีปูคำ 
55181590108 น.ส.ธตมา นามปวน
55181590108
น.ส.ธิติมา นามปวน 
 55181590109 น.ส.นงลกษณ สารปมปา
55181590109
น.ส.นงลักษณ์ สารปิมปา

 55181590110 นายนรนทร สายเทพ
55181590110
นายนรินทร์ สายเทพ
 55181590112 น.ส.นจรนทร ฝกฝน
55181590112
น.ส.นุจรินทร์ ฝึกฝน
 55181590113 น.ส.นชชนา ถานอย
55181590113
น.ส.นุชชนา ถาน้อย

 55181590115 น.ส.ปยนช วรรณชย
55181590115
น.ส.ปิยนุช วรรณชัย
55181590116 น.ส.พนดา นาทรายนสรณ
55181590116
น.ส.พนิดา นาทรายนุสรณ์ 
 55181590117 น.ส.พชรยา ตะยะพงค
55181590117
น.ส.พัชรียา ตะยะพงค์

 55181590118 น.ส.ภทรมน สวยแท
55181590118  
น.ส.ภัทรมน สวยแท้
55181590120 นายเลศศกด ยาวฒ
55181590120
นายเลิศศักดิ์ ยาวุฒิ 
 55181590121 น.ส.วรรณษา กนทา
55181590121
น.ส.วรรณิษา กันทา

55181590122 นายวจสนต ปญญาใจ
55181590122
นายวัจสันต์ ปัญญาใจ 
 55181590124 น.ส.วจตรา พรายรกษา
55181590124
น.ส.วิจิตรา พรายรักษา
 55181590125 นายวเชยร แซยาง
55181590125
นายวิเชียร แซ่ย่าง

 55181590127 น.ส.วภาดา ตะยะ
55181590127
น.ส.วิภาดา ตะยะ
55181590128 น.ส.สายใจ คำวน
55181590128
น.ส.สายใจ คำวัน 
 55181590129 น.ส.สรพร ญานะ
55181590129
น.ส.สิริพร ญานะ

 55181590130 น.ส.สฑามาศ เชอหมอ
55181590130
น.ส.สุฑามาศ  เชื้อหมอ
55181590131 น.ส.สภาพร วนกาโย
55181590131
น.ส.สุภาพร วันกาโย 
 55181590132 น.ส.สภาพร อนคำเชอ
55181590132
น.ส.สุภาพร อิ่นคำเชื้อ
55181590133 น.ส.อรนล สนธทวศกด
55181590133
น.ส.อรนิล สินธุ์ทวีศักดิ์ 
 

 

ประวัตินักศึกษา

1 55181590101  นางสาวจิรัชยา จันทร์อินตา
2 55181590102  นายชิน เสนสุวรรณกุล
3 55181590103  นายณรงค์ กันไชยา
4 55181590104  นางสาวณัฐฐาพร หมอกใหม่
5 55181590105  นายณัฐวัฒน์ หน่อวงศ์
6 55181590106  นางสาวทิพย์สุดา มะโนวัง
7 55181590107  นางสาวทิพวัลย์ ศรีปูคำ
8 55181590108  นางสาวธิติมา นามปวน
9 55181590109  นางสาวนงลักษณ์ สารปิมปา
10 55181590110  นายนรินทร์ สายเทพ
11 55181590111  นายนิติสรร ยะมะโน
12 55181590112  นางสาวนุจรินทร์ ฝึกฝน
13 55181590113  นางสาวนุชชนา ถาน้อย
14 55181590114  นางสาวปริยาภัทร จันทราช
15 55181590115  นางสาวปิยนุช วรรณชัย
16 55181590116  นางสาวพนิดา นาทรายนุสรณ์
17 55181590117  นางสาวพัชรียา ตะยะพงค์
18 55181590118  นางสาวภัทรมน สวยแท้
19 55181590119  นางสาวรุ้งลาวรรณ ธรรมขันโท
20 55181590120  นายเลิศศักดิ์ ยาวุฒิ
21 55181590121  นางสาววรรณิษา กันทา
22 55181590122  นายวัจสันต์ ปัญญาใจ
23 55181590123  นางสาววัชรินทร์ จิลิน
24 55181590124  นางสาววิจิตรา พรายรักษา
25 55181590125  นายวิเชียร แซ่ย่าง
26 55181590126  นายวิทวัส ตุ้ยดี
27 55181590127  นางสาววิภาดา ตะยะ
28 55181590128  นางสาวสายใจ คำวัน
29 55181590129  นางสาวสิริพร ญานะ
30 55181590130  นางสาวสุฑามาศ เชื้อหมอ
31 55181590131  นางสาวสุภาพร วันกาโย
32 55181590132  นางสาวสุภาพร อิ่นคำเชื้อ
33 55181590133  นางสาวอรนิล สิทธุ์ทวีศักดิ์