บุคลากร

1 pipob
อ.พิภพ แซ่ตั้ง
ประธานสาขา
วท.ม. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องพัก 23216

 
2 donluede
อ.ดลฤดี สุขใจ
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องพัก 23204

 
3 piboon
 อ.พิบูลย์ หม่องเชย
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องพัก 0521
 

4 pattama
 อ.ปัทมา อภิชัย
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยนเศวร
ห้องพัก 23204
 

 5 wira
 อ.วีระ พันอินทร์
เลขานุการสาขา
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยนเศวร
ห้องพัก 0521
 

6 anucha 
 นายอนุชา  ปาลี
นักวิชาการประจำสาขา