รายละเอียดของรายวิชา

มคอ. 3 มคอ. 5

1. ๔๐๑๑๓๐๕ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑

2. ๔๐๑๑๓๐๖ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑

3. ๔๐๑๓๓๐๕ พลังงานแสงอาทิตย์

4. ๔๐๑๒๒๐๓ ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

5. ๔๐๑๓๕๐๑ อิเล็กทรอนิกส์และการวัด ๑

6. ๔๐๑๒๓๐๒ ฟิสิกส์ของคลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ๑

7. ๔๐๙๑๖๐๔ การศึกษาเทคนิคเชิงคณิตศาสตร์ ๑

8. ๔๐๐๑๖๐๕ การศึกษาเทคนิคเชิงคณิตศาสตร์ ๒

9. ๔๐๔๔๒๐๑ ดาราศาสตร์ ๑

10. ๔๐๔๔๖๐๑ ปฏิบัติการดาราศาสตร์

11. ๔๐๔๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

1. ๔๐๑๑๓๐๕ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑

2. ๔๐๑๑๓๐๖ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑

3. ๔๐๑๓๓๐๕ พลังงานแสงอาทิตย์

4. ๔๐๑๑๓๐๙ ฟิสิกส์ทั่วไป

5. ๔๐๑๒๒๐๓ ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

6. ๔๐๐๑๔๐๑ การศึกษาเทคนิคเชิงคณิตศาสตร์ ๑

7. ๔๐๙๑๖๐๔ คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ ๑

8. ๔๐๔๔๒๐๑ ดาราศาสตร์ ๑

9. ๔๐๔๔๖๐๑ ปฏิบัติการดาราศาสตร์