งานวิจัย

ผู้วิจัย

ชื่อผลงาน

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมาณ

อ.ดลฤดี สุขใจ

การออกแบบไฟฟ้าและพัฒนาเครื่องกำเนิดแบบแม่เหล็กถาวร

32,700

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555

อ.ปัทมา อภิชัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม

54,400

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555

อ.พิภพ แซ่ตั้ง

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมที่ใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวสะสมความร้อนเพื่ออบพริก

40,800

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555

อ.วีระ พันอินทร์

การออกแบบและสร้างพัดลมระบายความร้อนปรับตั้งค่าตามอุณหภูมิ

40,800

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีปฏิทิน พ.ศ.2555 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

ชื่อเจ้าของบทความ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

อ.ปัทมา อภิชัย

Effect of T5 Precipitation Hardening on Microstructure and Hardness of Cast Aluminium Alloy A319

Proceedings of the  6th Thailand Metallurgy Conference

อ.ปัทมา อภิชัย

Electron Microscopy Study and Properties of Cast Aluminium Alloy A319

Proceedings of the 29th MST Annual Conference

อ.วีระ พันอินทร์

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีส่วนประกอบของขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดเชิงกลชีวภาพ และกากตะกอนน้ำมันดิบ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ