ประวัติความเป็นมา

     สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานอยู่ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ผลิตครูวิทยาศาสตร์สนองแก่ความต้องการของชุมชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต


     สาขาวิชาฟิสิกส์ เดิมเป็นแขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรครู 5 ปี และในปีเดียวกันนี้ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไปจึงเปลี่ยนเป็น "สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา" ในปีการศึกษา 2549 ได้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมีทั้งหมด 4 แขนง ได้แก่ แขนงวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้มีการจัดตั้งหลักสูตรสาขาฟิสิกส์ 5 ปี ขึ้นในปีการศึกษา 2555