ปรัชญา

ผลิตครูฟิสิกส์ขั้นวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญา ที่สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น