พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม