วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ให้อิสระทางความคิดและโอกาสในการพัฒนา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ นำสู่ความผาสุก