เป้าหมายการพัฒนา

สาขาฟิสิกส์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต โดยมีเป้าหมายสำหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในแขนงวิชาที่ตรงตามความถนัดของตนเอง
  2. ผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
  3. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร วิธีสอน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม